Sloučení do nástupnické společnosti AECOM CZ s.r.o.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že s účinností ke dni 1.6.2016 se společnost

GHE s.r.o. IČ 253 52 679, se sídlem Ostrava, Brandlova 6, PSČ 702 00 a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1401 (dále též "zaniklá společnost").

Sloučila do nástupnické společnosti

AECOM CZ s.r.o. IČ 158 90 465, se sídlem Praha 7, Trojská 92, PSČ 171 00 a zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1634 (dále též "nástupnická společnost").

Na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti i práva a povinnosti ze smluvních vztahů uzavřených zaniklou společností. Na nástupnickou společnost přešly rovněž veškeré pohledávky a závazky zaniklé společnosti, a pokud vzniknou přeplatky či nedoplatky, budou tyto řešeny již společností AECOM CZ s.r.o. V této souvislosti není tedy třeba uzavírat nové nebo měnit stávající smluvní vztahy s obchodními partnery.

Stránky nástupnické společnosti www.aecom.cz.

Výpis z obchodního rejstříku.

E-Mail kempa@ghe.cz a ghe@ghe.cz je nadále funkční a je možno ho použít pro elektronickou komunikaci

top 

 O společnosti

Společnost GHE, a.s. poskytuje služby v oblasti životního prostředí. Byla založena v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným, v roce 1996 byla transformována na akciovou společnost.

V GHE, a.s. působí zkušení odborníci z oblastí sanační geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, ložiskové geologie, přípravy a řízení projektů, supervize / dozor nad projekty, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence, environmentálních systémů řízení, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a odpadového hospodářství včetně hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Od roku 1999 je GHE, a.s. držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle požadavků normy ISO 9001:2009, od roku 2000 je držitelem certifikátu systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2005.

>> Politika jakosti / Environmentální politika <<

Certifikát QMS Certifikát EMS

top 

 Služby

GHE poskytuje komplexní služby v oblasti životního prostředí v oborech inženýrská geologie a geotechnika, hydrogeologie, konzultační služby, sanace zemin a podzemní vody a environmentálního outsourcingu.

Inženýrská geologie a geotechnika

 • Inženýrsko-geologické mapování a rajonizace
 • Předběžné a podrobné průzkumy základových poměrů pro všechny druhy staveb a konstrukcí
 • Průzkumy sesuvných území, výpočty stability svahů a projektování nápravných opatření
 • Posuzování základových spár
 • Inženýrsko-geologický dohled při realizaci staveb a zemních pracích
 • Testování kvality provedení zemních pracím, penetrační a zátěžové testy
 • Stabilizace sesuvných území

Významné projekty: Dálnice D 11 Chýšť Hradec Králové, geotechnický průzkum; Dálnice D 47 Bílovec - Ostrava - Svinov; Silnice I/11 Ostrava - Mokré Lazce; Silnice I/46 4 Olomouc - východní tangenta; Silnice Hodonín - Moravský Písek; Plynovod Žilina - Vsetín; Plynový řad Havířov, Formanská ulice; IG průzkum, TESCO, Ostrava Třebovice; IG průzkum, CARREFOUR, Ostrava - Vítkovice; IG průzkum, SIEMENS, Frenštát p. Radhoštěm; IG a HG průzkum, průmyslová zóna TPCA, Kolín - Ovčáry; IG průzkum, průmyslová zóna POLDI Kladno; IG průzkum, Archeopark Český Těšín - Hradiště podobora; Průzkum a stabilizace sesuvu, Ostrava, ulice Pod bažantnicí; Průzkum a stabilizace sesuvu, Karviná - Ráj

 

Hydrogeologie

 • Hydrogeologické mapování
 • Předběžný a podrobný průzkum zdrojů podzemní vody, instalace studní, čerpací zkoušky
 • Ověřování vydatnosti zdrojů podzemní vody
 • Návrh pásem ochrany vodních zdrojů
 • Hydrogeologický průzkum stavenišť, instalace a provoz odvodňovacích systémů
 • Monitoring podzemní vody, vyhledání zdrojů kontaminace a hodnocení vlivu kontaminace na životní prostředí
 • Průzkumy a hodnocení rizik kontaminovaných lokalit

Významné projekty: Vodní zdroj Petrovice u Milevska; Vodní zdroj Lázně Pustá Polom; Vodní zdroj Vsetín; Odvodnění krytého bazénu, Břeclav; Odvodnění přečerpávací stanice olejů Karviná; Monitoring podzemní vody město Karviná; Monitoring podzemní vody, skladky, Ostrava, Mital Steel; Monitoring podzemní vody, městská skládka Nové Dvory, Frýdek Místek; Monitoring podzemní vody, městská skládka Hranice; Monitoring podzemní vody, Minihuť 3, Mital Steel, Ostrava; Monitoring podzemní vody, Koksovna Karolina, Ostrava; Monitoring podzemní vody, Veselí nad Lužnicí; Průzkum kontaminace, Vojenský opravárenský podnik 026, Šternberk; Průzkum kontaminace, obalovna, Ostrava - Kunčice; Průzkum kontaminace, brownfield " Nad Porubkou", Ostrava Poruba

 

Konzultační služby

 • Hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)
 • Zavádění systémů integrované prevence znečišťování (IPPC)
 • Ekologický audit
 • Odpadové hospodářství
 • Krajinné a územní plánování
 • Analýza rizika vlivu lidské činnosti a starých ekologických zátěží na životní prostředí
 • Zavádění a audit environmentálního managementu (EMS)

Významné projekty: Dokumentace EIA, Minihuť 3, Mital Steel Ostrava; Dokumentace EIA, rekonstrukce ocelárny, Škoda Plzeň; Dokumentace EIA, silnice I/48E Dobrá - Žukov; Dokumentace EIA, Panské Nové Dvory, Frýdek Místek; Dokumentace EIA, štěrkopískový povrchový lom, Závada; Dokumentace EIA, BAUMAX, lokality Praha, Brno, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Olomouc; Dokumentace EIA, Shopping park Černý most, Praha; Krajinářská studie "Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví"; Krajinářská studie, Špraněk; Vodohospodářská studie, Karviná - Ráj; Ekologický audit, Mital Steel Ostrava; Ekologický audit, Autokola Ostrava; Ekologický audit, Eutech Šternberk; Ekologický audit, Foundaik Hlubočky; Ekologický audit, Koksovna Vítkovice, Ostrava

 

Sanace zemin a podzemní vody

 • Průzkumy rozsahu kontaminace zemin, podzemní vody a půdního vzduchu
 • Projektování a realizace sanačních prací
 • Návrhy dekontaminačních technologií a konstrukce dekontaminačních jednotek
 • Realizace sanace zemin a podzemní vody
 • Projektování a realizace rekultivace skládek
 • Posuzování rizikovosti odpadů
 • Odborný dozor a konzultační činnost při sanacích

Významné projekty: Karolina, Ostrava; Alfaplastik, Bruntál; Severomoravská plynárenská (nyní RWE), 5 lokalit na severní Moravě; Přečerpávací stanice olejů ETB, Ostrava Třebovice; Strojírenský závod HLA, Ostrava; Mital Steel, Minihuť, Ostrava; Vojenský opravárenský podnik, Nový Jičín; Rozvodna, Prosenice; Sklad olejů BENZINA, Žamberk; BAUHAUS, Ostrava; IKEA, Ostrava Zábřeh; Mital Steel, koksovna, Ostrava; Železniční trať, Svitavy; Železniční trať Bohumín; Rekultivace skládky Ostrava Hošťálkovice; Rekultivace skládky Bruntál; Odbahnění rybníka Bruntál

 

Outsourcing funkce podnikového ekologa

 • Odpadové hospodářství
 • Monitoring složek životního prostředí
 • Investiční příprava
 • Školení
 • Zavádění a auditování EMS/ ISO 14000

Významné projekty: Odpadové hospodářství, příprava investic, Mlékárny Kunín; EIA, odpadové hospodářství, nakládání s obaly, ochrana ovzduší, OSRAM, Bruntál

top 

 Kontakt

GHE, a.s.
Brandlova 6
702 00, Ostrava

IČ: 25352679, DIČ: CZ25352679

Ing. Tomáš Kempa
Mobil: +420 602 781 127
E-mail: T. Kempa
Datová schránka: jdtt5sb

top